Groty Mechowskie

Grota Mechowska znajduje się na skraju wsi Mechowo położonej pośród Puszczy Darżlubskiej, 10 km na zachód od Pucka. To jedyna w Polsce i Europie osobliwość geologiczna powstała na terenach nizinnych.

Geneza geologiczna Grot Mechowskich

Geneza powstania Grot Mechowskich jest dość złożona. Materiał twórczy jaskiń oparty jest na gruboziarnistych piaskowcach i zlepieńcach scementowanych spoiwem kalcytowym. Pochodzi on z okresu zlodowacenia bałtyckiego. Morskie wody przesączające się przez złoża wymywały stopniowo najbardziej luźny materiał, tworząc zwiększające się wraz z upływem czasu podziemne pustki.

Partie przyotworowe powstających w ten sposób jaskiń kształtowane były między innymi przez procesy erozji wodnej i działanie procesów eolicznych. Dalsze partie grot powstały w wyniku działania człowieka polegającego na rozkopywaniu i poszerzaniu pierwotnych pustek. Dowodzi temu np. porównywanie istniejących planów jaskiń z różnych lat.

Występujące w Grotach Mechowskich formy naciekowe, niewielkie stalaktyty, żebra i polewy, ze względu na unikatowy charakter, zostały objęte ochroną rezerwatową i od 1955 roku stanowią pomnik przyrody nieożywionej.

Groty Mechowskie, fot. Mateusz Ochocki

Groty Mechowskie, fot. Mateusz Ochocki

Jak i kiedy odnaleziono Grotę Mechowską?

Grota Mechowska Została odkryta w 1818 r. podczas przeprowadzania pomiarów geodezyjnych przez mierniczego Heue’go i do dzisiaj wciąż zachwyca dyskretnym pięknem… Mimo licznych w swojej historii zawałów, ciągle odkopywana, restaurowana, przyciąga rzesze turystów ucząc geologii i promując kaszubską ziemię. Obszar, w obrębie którego powstały Groty, stanowi fragment rozcięcia erozyjnego ukształtowanego w formie obniżenia dolinnego, które przecina wysoczyznę morenową Kępy Starzyńskiej, schodząc ku dolinie Płutnicy.

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Turystyczna historia Grot Mechowskich

Pierwszego opisu jaskini dokonał Kleefeld w roku 1829 r. Później, zmienna ludzka pamięć skazała Grotę na zapomnienie, by okresami ponownie wykorzystywać ich walory w promocji miejsca. W 1910 r. pruski zarząd powiatowy wykupił teren i odrestaurował Grotę. Zaczęła się jej turystyczna historia…

Początkowo chroniona i dostępna była tylko pierwsza część Groty o bogatym rozczłonkowanym przedsionku, natomiast dalszy korytarz z najpiękniejszymi naciekami był wciąż zasypany. W 1948 r. rozpoczęto prace oczyszczające i renowacyjne, a od 1949 r. została udostępniona zwiedzającym. Tradycja lokalna określa jej nazwę w liczbie mnogiej, w nawiązaniu do dwóch wejść i zróżnicowanej słupowej „fasady”. W 1981 r. Grota ponownie uległa zawaleniu. Powołany zespół rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa dokonał merytorycznej ekspertyzy Groty i wskazał szczegółowy plan oraz zakres prac zabezpieczających obiekt. Ponownie wzmocniono sklepienie i odbudowano zniszczone „kolumny”, odkopano korytarze…

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Wejścia do Groty, pomiędzy piaskowcowymi słupami znajdują się poniżej poziomu otaczającego je terenu, a dostępne jest z wykonanego wykopu. Strop jaskini tworzą warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. Ściany to sypki piasek i słupy z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno również piaszczyste. Występujące w kilku miejscach w jaskini nacieki przedstawiają się jako jasno zabarwione formy stalaktytowe. Najpiękniejsza izba ociekająca barwnymi mineralnymi spływami zamyka długi, wąski i niski korytarz sięgający prawie 60 m w głąb skarpy. Ta część Groty Mechowskiej z obawy przed zawałem dostępna jest tylko dla speleologów.

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

W wędrówkach po Pomorzu na pewno warto odwiedzić Mechowo i znajdujące się tutaj Groty Mechowskie. Są one niewątpliwie największą osobliwością przyrody nieożywionej na Niżu Polskim, a nawet Niżu Europejskim. Stanowią rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstała w osadach wodnolodowcowych najmłodszego zlodowacenia. Stanowią cenny pomnik przyrody, który znajduje się w rejestrze obiektów prawnie chronionych.

Opr. na podst. dok. Jan. P. Dettlaff

telefon do przewodnika i opiekuna grot: (58) 673 90 02

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

Groty Mechowskie, fot. Pomorskie Travel

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi