Wielistowskie Łęgi (rezerwat przyrody)

Rezerwat obejmuje lasy łęgowe północno-zachodniej krawędzi Pojezierza Kaszubskiego. Ochronie podlegają tu naturalne kompleksy leśne zbiorowisk źródliskowych z występującymi w nich populacjami rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Rezerwat „Wielistowskie Łęgi” położony jest na skraju lasu na południe od wsi Wielistowo. Zajmuje obszar 2,89 ha. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jego granica oznaczona jest opaską koloru zielonego.

Celem nadrzędnym ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym kompleksu zbiorowisk źródliskowych i lasów łęgowych oraz związanej z tym populacji rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt.

Warto wyjaśnić, że źródliska powstają w miejscu, gdzie woda trafia na warstwy nieprzepuszczalne a siła hydrostatyczna wypycha ją na powierzchnię. W rezerwacie „Wielistowskie Łęgi” występuje wyjątkowo liczny kompleks nisz źródliskowych.

Dominującym zbiorowiskiem roślinnym są tu lasy łęgowe. Są to żyzne typy lasu, związane z dużym uwilgotnieniem gleby, spotykane najczęściej w dolinach rzecznych, z olszą, dębem i wiązem w drzewostanie.

Z tego typu siedliskami związana jest ciekawa szata roślinna. W rezerwacie zainwentaryzowano ponad 160 gatunków roślin naczyniowych, z czego 3 objęte są ochroną gatunkową. Są to: stoplamek Fuscha, stoplamek plamisty oraz wawrzynek wilczełyko. 8 gatunków roślin zaliczono do grupy ginących i zagrożonych w skali regionu. Zwraca też uwagę grupa roślin o podgórskim charakterze.

Tuż przy granicy z rezerwatem znajduje się stanowisko chronionego wiciokrzewu pomorskiego – jedyne na tym terenie.

Kwitnący wawrzynek wilczełyko, fot. J. Kuczyńska, Nadleśnictwo Strzebielino

Kwitnący wawrzynek wilczełyko, fot. J. Kuczyńska, Nadleśnictwo Strzebielino

Na obszarze rezerwatu od szeregu lat nie prowadzi się żadnych prac a liczne źródliska, wywroty i złomy nadają mu naturalny i dziki charakter. Od dawna zachodzą tu jedynie procesy naturalne. Teren rezerwatu to doskonały poligon dla naukowców i obserwacji procesów oraz zmian zachodzących w tego typu zbiorowiskach roślinnych i układach hydrologicznych.

Z uwagi na grząski charakter terenu rezerwat nie nadaje się do udostępnienia turystycznego.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi