Pomorskie.travel

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"

      Przez malowniczy, polodowcowy krajobraz Pomorza drogę do Bałtyku wyerodowała Słupia. Jej źródła wybijają z kaszubskich wzniesień w okolicach Sierakowskiej Huty.

      Początkowo niepozorny strumyk, przyjmując wody z kolejnych dopływów, szybko zmienia się w okazałą rzekę. W górnym biegu leniwie przepływa przez liczne jeziora, aby zaraz po ich opuszczeniu znacznie przyspieszyć. Bystry prąd rzeki warunkowany dużymi spadkami terenu, kamienie spoczywające na dnie powodują, że na wielu odcinkach przyjmuje charakter rzeki podgórskiej. Płynąc krętą doliną zbiera wody z licznych dopływów wśród których do największych należą: Bytowa, Kamienica, Kwacza i Skotawa. Słupia i jej dolina od dawna były atrakcyjnym miejscem dla rozwoju osadnictwa, o czym świadczą licznie występujące tu ślady pradziejowej bytności człowieka. Każda epoka, wpływy obce, ale i aktywność rodzimej ludności niosły ze sobą ciekawe krajobrazowo i architektonicznie rozwiązania, obecnie uznawane za zabytki kultury, np.: cmentarze, grodziska, kościoły, jak również zespoły dworsko-parkowe i formy przestrzenne wsi. Dla ochrony m.in. walorów przyrodniczych i bogatego dziedzictwa kulturowego, a także w celu zachowania harmonii ich współistnienia, na terenie środkowego i dolnego biegu Słupi i jej zlewni w 1981 r. utworzono Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi”. Ta wielkoobszarowa forma ochrony przyrody zajmuje powierzchnię 37040 ha i stanowi jedyny w województwie pomorskim park typu dolinnego.  Charakteryzuje się on bogactwem form krajobrazu i urozmaiconą rzeźbą terenu. 

 

     Odznacza się dużą lesistością, niemal trzy czwarte powierzchni Parku zajmują lasy. Spośród nich dominują chętnie odwiedzane przez zbieraczy jagód bory czernicowe. Grzybiarzy natomiast przyciągają porastające znaczne powierzchnie Parku kwaśne i żyzne buczyny. Dolinom rzecznym towarzyszą grądy oraz lasy łęgowe. Z siedlisk nieleśnych na szczególną uwagę zasługują torfowiska – zagrożone, często niedostępne mokradła, gdzie warunki do życia znajdują rzadkie i chronione gatunki, np. owadożerne rosiczki i piękne storczyki. Ważnym elementem krajobrazu są jeziora o różnej wielkości, kształcie i pochodzeniu, spośród których największą powierzchnię posiadają jeziora Jasień (590 ha) i Głębokie (107 ha). Do najcenniejszych przyrodniczo należą jeziora lobeliowe, grupujące reliktowe gatunki roślin. Same koryta rzeczne na wielu swych odcinkach przyjmują charakter cennego siedliska przyrodniczego – rzeki włosienicznikowej z cieszącymi oko pięknie kwitnącymi jaskrami wodnymi.

 

     Wody Słupi słyną z występowania w nich cennych przyrodniczo i gospodarczo łososi atlantyckich i troci wędrownych. To tutaj, 1 stycznia, całe rzesze wędkarzy z różnych zakątków Polski gromadzą się nad brzegami rzeki, aby dołączyć do grona zwycięzców w organizowanych tego dnia zawodach wędkarskich.            

 

     Bogactwo rozmaitych siedlisk znajduje odzwierciedlenie w różnorodności występujących gatunków ptaków. W lasach usłyszeć można śpiew piecuszków, rudzików,  kosów i innych. W przestworzach szybują ptaki drapieżne wśród których największy to bielik. W sąsiedztwie pól i łąk spotyka się znacznie mniejszą kanię rudą. Z brzegami rzek i strumieni związana jest obecność zimorodków, pliszek górskich, samotników, brodźców piskliwych, brzegówek oraz pluszczy. Gniazda bociana białego są ozdobą przydrożnych słupów i dachów domów. Park jest również ważną ostoją żurawia i miejscem koncentracji oraz zimowania łabędzi niemych i krzykliwych. W starych dziuplastych drzewach gniazdują gągoły i nurogęsi. Cały obszar Parku został uznany za jedną z 144 ostoi ptaków w Polsce, chroniony w ramach sieci Natura 2000. 

    

     Zapraszamy Państwa do odwiedzenia ścieżek przyrodniczych, przybliżających liczne walory naszego Parku. Turyści rowerowi mogą skorzystać z oznakowanego szlaku rowerowego, natomiast na wodniaków czeka szlak kajakowy rzeką Słupią. Duże zainteresowanie wzbudza szlak elektrowni wodnych, będących zabytkami kultury materialnej. Pracujące nieprzerwanie od stu lat elektrownie stanowią przykład unikatowych rozwiązań technicznych i stały się swoistym produktem lokalnym.

 

 

Autor: Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Foto: Lucjan Duchnowicz

Podziel się na: