Pomorskie.travel

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Trójmiejski Park Krajobrazowy
Adres: ul. Polanki 51 80-308 GdańskDane kontaktowe:TEL. 58 552 34 68

      Trójmiejski PK utworzony w 1979 roku  jest jednym z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Na powierzchni blisko 20 000 ha objęto ochroną porośnięty lasem północno-wschodni fragment wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

     Polodowcowa rzeźba terenu, porozcinana w strefie krawędziowej wysoczyzny gęstą siecią dolin, stanowi jeden z najcenniejszych walorów Parku i świadczy o jego unikatowym charakterze. Cechy polodowcowe krajobrazu podkreśla też obecność licznych głazów narzutowych. Wiele z nich zostało objętych ochroną jako pomniki przyrody. Dnem dolin płyną potoki, których większość ma swoje źródła na terenie parku, np. Cedron, Zagórska Struga, Cisówka, Kacza, Swelinia, Potok Oliwski i Strzyża. W licznych zagłębieniach terenu znajdują się torfowiska oraz kilkanaście niedużych jezior, np. Wyspowo, Borowo, Pałsznik, Wygoda, Bieszkowickie, Zawiat. Niektóre z nich zachowały cechy skąpożywnych jezior pierwotnych powstałych tuż po ustąpieniu zlodowacenia.

 

     Około 90% powierzchni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zajmują lasy, co w połączeniu z charakterystyczną rzeźbą terenu decyduje o niepowtarzalnym krajobrazie parku. Przeważają lasy bukowe i mieszane z udziałem buka. Niewielkie fragmenty terenu zajmują grądy, łęgi, bory bagienne i brzeziny bagienne. Wartościowym elementem środowiska są też zbiorowiska nieleśne, takie jak półnaturalne łąki kośne w dolinach. Przyczyniają się one znacząco do wzbogacenia krajobrazu i flory parku. Do najcenniejszych przyrodniczo należą skąpożywne jeziora lobeliowe, torfowiska oraz źródliska z interesującymi zbiorowiskami roślinnymi. Ciekawa flora parku zawiera wiele chronionych gatunków roślin, w tym górskich i reliktowych. Stwierdzono tu również rzadkie i interesujące gatunki grzybów i zwierząt.

     Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego utworzonych zostało 10 rezerwatów przyrody, 18 użytków ekologicznych (w tym 7 w otulinie), jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz 167 pomników przyrody (w tym 34 w otulinie).

     Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji miejskiej sprawia, że Trójmiejski Park Krajobrazowy jest niezwykle ceniony jako miejsce wędrówek turystycznych i rekreacji dla mieszkańców Trójmiasta. Poza niewątpliwymi walorami przyrodniczymi na terenie parku i jego otuliny występują również cenne elementy dziedzictwa kulturowego, takie jak np. wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko kurhanowe czy datowana na II połowę XVII wieku Kalwaria Wejherowska. W ostatnich latach wyraźnie nasiliła się presja urbanizacyjna na tereny Parku i jego otuliny. Dzieje się to ze szkodą dla przyrody, krajobrazu jak i też prawidłowego rozwoju samej aglomeracji.

 

Autor: Trójmiejski Park Krajobrazowy

Foto: M. Bieliński - Dep. Turystyki UMWP

Podziel się na: